Informácie o festivale

Je prísne zakázané !

Vnášať do priestoru konania akcie sklenné nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu. Nie je dovolené vnášať magnetofóny, filmové kamery, videokamery (vrátane DV, DV Cam, Beta Cam, Super VHS, ...) ani profesionálne fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov je prísne zakázané, a to i pre súkromnú potrebu. Výnimku tvoria plnoautomatické spotrebiteľské fotoaparáty, ktoré však nesmú byť použité na zhotovovanie fotografií z vystúpení interpretov. Určite na fotenie počas koncertov nepoužívajte blesk. Natáčanie na video, resp. iný formát (film, DV , DV Cam, Beta, ...) je zakázané – okrem akreditovaných televíznych štábov a novinárov.

Dôležité čísla:

Police/Polícia: 158, 112
Hasiči/Fire department: 150, 112
Pohotovosť/Emergency: 155, 112

 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

1. DÁTUM A MIESTO KONANIA 
10-11. August 2018
TERCHOVÁ – Amfiteáter Nad Bôrami

2. OTVORENIE BRÁN AMFITEÁTRA

10.8.2018 - 15:00

11.8.2018 - 13:00

 

3. VSTUP na koncert sa nachádza na pravej strane amfiteátra. Rovnaký vstup platí aj pre vozičkárov. Doprovod vozíčkara musí mať zakúpenú platnú vstupenku.

4. ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV 
Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania koncertu sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické nápoje, omamné látky, plechovky, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu.

5. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Celý areál amfiteátra je počas trvania koncertu prísne strážený súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť do amfiteátru prípadne vyviesť z areálu amfiteátra osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov koncertu. Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a príslušníkov Policajného zboru SR.

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

6. OBČERSTVENIE A STÁNKY S REKLAMNÝMI PREDMETMI
V priestoroch amfiteátra a jeho bezprostrednej blízkosti budú k dispozícii stánky s občerstvením a nápojmi a tiež stánky s darčekovými a reklamnými predmetmi.

7. PARKOVANIE
Na parkovanie môžete využiť parkoviská, ktoré sa nachádzajú v blízkosti amfiteátru, kde Vás už budú navigovať členovia organizačného tímu.

8. PRVÁ POMOC
Stanovisko prvej pomoci sa nachádza priamo v priestoroch amfiteátra.

9. FOTO & VIDEO
Je možné používať mobilné telefóny a kompaktné digitálne fotoaparáty. Profesionálne fotoaparáty (s výmennými objektívmi) a videokamery môžu používať len akreditovaní fotografi a štáb.

10. POČAS KONCERTU MÔŽE BYŤ POUŽITÝ STROBOSKOP, LASEROVÉ A PYROTECHNICKÉ EFEKTY, KTORÉ MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ PRE OSOBY TRPIACE EPILEPSIOU.

11. POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.